American TCM Society
美国中医药针灸学会

美国中医药针灸学会第四届理事会
American TCM Society, 4th Term

会长 President:陈大志 (Dazhi Chen)

副会长 Vice-President:郑国萍 (Guoping Zheng)、史洁 (Jie Shi)、韦启荣 (Kaiwing Wai)

秘书长 Secretary-in-General:廖向红 (Sophia Liao)

副秘书长 Associate Secretary:刘鸣 (Ming Liu)、孙东星 (Dongxing Sun)

常务理事 Standing Board Members (11位):陈大志 (Dazhi Chen), 郑国萍 (Guoping Zheng), 史洁
(Jie Shi), 韦启荣 (Kaiwing Wai), 廖向红 (Sophia Liao), 刘鸣 (Ming Liu), 孙东星 (Dongxing Sun),
胡又亮 (Emily Hu), 郑欣 (Xin Zheng), 谢尼菲 (Nifei Hsieh), 李蕙 (Hui Li)

理事 Board Members (42位):陈大志 (Dazhi Chen)、陈丽华 (Lihua Chen)、程珏 (Jue Cheng)、
Corey DiStasio、葛玉兰 (Magnolia Goh)、韩月 (Yue Han)、谢尼菲 (Nifei Hsieh)、胡又亮 (Emily
Hu)、江静 (Jing Jiang)、姜晓燕 (Xiaoyan Jiang)、李蕙 (Hui Li)、Lance Li、李学国 (Xueguo
Li)、李志军 (Zhijun Li)、梁风 (Feng Liang)、廖向红 (Sophia Liao)、刘宏伟 (Hongwei Liu)、刘
鸣 (Ming Liu)、茅懋 (Edward Mao)、茅樱 (Faith Mao)、Miguel Maya、伍逸东 (Peter Ng)、任友
君 (Angel Ren)、邵裕军 (Yujun Shao)、史洁 (Jie Shi)、苏红 (Hong Su)、孙东星 (Dongxing
Sun)、韦启荣 (Kaiwing Wai)、王红星 (Hongxing Wang)、王少白 (Shaobai Wang)、魏薇 (Wei
Wei)、胡婉梅 (Wanmei Woo)、吴大东 (Dadong Wu)、吴振涛 (Zhentao Wu)、杨秀娟 (Xiujuan
Yang)、元钟哲 (Zhongzhe Yuan)、曾佩君 (Peijun Zeng)、张齐 (Helen Zhang)、张卫国 (Weiguo
Zhang)、郑国萍 (Guoping Zhang)、郑欣 (Xin Zheng)、周小平 (Xiaoping Zhou)

监事会成员 Supervision Committee (5位):监事陈国光 (Guoguang Chen)  (主任)、李永明
(Yongming Li)、白文强 (John Pai)、徐俊 (Jun Xu)、郑灵 (Ling Zheng)


*****************************

美国中医药针灸学会第三届理事会组织结构
American TCM Society, 3rd Term

会长President: 郑灵Ling Zheng

名誉会长 Honorary President: 李永明Yong Ming Li、徐俊Jun Xu

副会长Vice-Presidents: 郑国萍Guoping Zheng、陈大志Dazhi Chen、史洁Jie Shi

秘书长Secretary-in-General: 廖向红Sophia Liao

常务理事Standing Board Members: 郑灵Ling Zheng、郑国萍Guoping Zheng、陈大志Dazhi Chen、
史洁Jie Shi、廖向红Sophia Liao、傅洁Jie Fu、刘鸣Ming Liu、孙东星Dongxing Sun、
胡又亮Emily Hu、郑欣Xin Zheng、谢尼菲 Nifei Hsieh.

副秘书长 Associate Secretary:
刘鸣Ming Liu、孙东星 Dongxing Sun

监事会 Supervision Committee
主任Chair: 陈国光Guoguang Chen
监事Members: 陈国光Guoguang Chen、李永明Yong Ming Li、白文强John Pai、
徐俊Jun Xu、曹维鸣Roger Tsao

顾问委员会 Advisory Committee
主任Chair: 黎春元Chunyuan Li; 副主任Vice-Chair: 陈国光Guoguang Chen
顾问Members: 黎春元Chunyuan Li、陈国光Guoguang Chen、
洪伯荣David P.J. Hung、曹维鸣Roger Tsao、张礼邦Libang Zhang、
梁葆山Baoshan Liang、陈西灵Shiling Chen、杨亚格Yage Yang

理事 Board Members
鲍正莹Zhengying Bao、陈大志Dazhi Chen、陈桂Gui Chen、陈丽华Lihua Chen、程珏Jue Cheng、
丁继红Jihong Ding、Corey DiStasio、傅洁Jie Fu、葛玉兰Magnolia Goh、韩月Yue Han、
谢尼菲 Nifei Hsieh、胡又亮Emily Hu、霍敬Jing Huo、江静Jing Jiang、姜晓燕Xiaoyan Jiang、
郭书铭Brian Kuo、李蕙Hui Li、Lance Li、李学国 Xueguo Li、李志军Zhijun Li、
梁风Feng Liang、廖向红Xianghong Liao、刘宏伟 Hongwei Liu、刘鸣Ming Liu、茅樱Faith Mao、
Miguel Maya、伍逸东Peter Ng、任友君Angel Ren、史洁Jie Shi、苏红 Hong Su、
孙东星Dongxing Sun、Kaiwing Wai、王红星Hongxing Wang、魏薇Wei wei、
胡婉梅Wanmei Woo、吴大东Dadong Wu、杨秀娟Xiujuan Yang、
曾佩君Peijun Zeng、郑国萍Guoping Zheng、郑灵Ling Zheng、郑欣Xin Zheng.


**********************************************

美国中医药针灸学会第二届理事会组织结构
American TCM Society, 2nd Term

2010.3

会长 President: 徐俊Jun Xu

名誉会长 Honorary President: 李永明 Yong Ming Li

副会长 Vice-Presidents: 曹维鸣 Roger Tsao、傅洁 Jie Fu

秘书长 Secretary-in-General: 郑灵 Ling Zheng

常务理事 Standing Board Members:

徐俊 Jun Xu、曹维鸣 Roger Tsao、傅洁 Jie Fu、郑灵 Ling Zheng、郑国萍 Guoping Zheng、
陈大志 Dazhi Chen、刘鸣 Ming Liu、孙东星 Dongxing Sun、廖向红 Xianghong Liao、
胡又亮 Emily Hu、史洁 Jie Shi、葛玉兰 Magnolia Goh、茅樱 Faith Mao.

副秘书长 Associate Secretary:

刘鸣Ming Liu、孙东星 Dongxing Sun

监事会 Supervision Committee

主任Chair: 陈国光 Guoguang Chen
监事 Members: 陈国光Guoguang Chen、黎春元 Chunyuan Li、黄羡明 Xianming Huang、
李永明 Yong Ming Li、白文强 John Pai.

顾问委员会 Advisory Committee

主任Chair: 黎春元 Chunyuan Li; 副主任 Vice-Chair: 陈国光 Guoguang Chen
顾问Members: 黎春元 Chunyuan Li、陈国光 Guoguang Chen、黄羡明 Xianming Huang、
洪伯荣David P.J. Hung、张礼邦 Libang Zhang、梁葆山 Baoshan Liang、
陈西灵 Shiling Chen、杨亚格 Yage Yang

理事 Board Members

鲍正莹 Zhengying Bao、陈大志 Dazhi Chen、陈桂 Gui Chen、   陈丽华 Lihua Chen、程珏 Jue
Cheng、丁继红 Jihong Ding、傅洁Jie Fu、葛玉兰 Magnolia Goh、韩月 Yue Han、谢尼飞 Nifei
Hsieh、胡又亮 Emily Hu、霍敬 Jing Huo、江静 Jing Jiang、郭书铭 Brian Kuo、李旭辉 David
Xu Li、李蕙 Hui Li、李学国 Xueguo Li、廖向红 Xianghong Liao、刘宏伟 Hongwei Liu、刘鸣
Ming Liu、茅樱 Faith Mao、Miguel Maya、伍逸东 Peter Ng、任友君 Angel Ren、史洁 Jie Shi、
苏红 Hong Su、孙东星 Dongxing Sun、曹维鸣 Roger Tsao、Kaiwing Wai、王红星 Hongxing
Wang、魏薇 Wei wei、胡婉梅 Wanmei Woo、吴大东 Dadong Wu、徐俊 Jun Xu、杨明 Ming
Yang、杨秀娟 Xiujuan Yang、曾佩君 Peijun Zeng、赵丽娜 Lina Zhao、郑国萍 Guoping Zheng、
郑灵 Ling Zheng、郑欣 Xin Zheng.


*******************************************************


美国中医药针灸学会第一届理事会组织结构
American TCM Society, 1st Term

2007.5----2010.3

会长President: 李永明 Yong Ming Li

副会长Vice-Presidents: 徐俊Jun Xu、郑国萍Guoping Zheng

秘书长Secretary-in-General: 郑灵Ling Zheng


常务理事Standing Board Members:

李永明Yong Ming Li、徐俊Jun Xu、郑国萍Guoping Zheng、郑灵Ling Zheng、郑欣Xin Zheng、
陈大志Dazhi Chen、傅洁Jie Fu、白文强John Pai、杨秀娟Xiujuan Yang.

副秘书长 Associate Secretary:
陈大志Dazhi Chen、孙东星 Dongxing Sun

监事会 Supervision Committee
主任Chair: 陈国光Guoguang Chen
监事Members: 陈国光Guoguang Chen、黎春元Chunyuan Li、黄羡明Xianming Huang.

顾问委员会 Advisory Committee

主任Chair: 黎春元Chunyuan Li; 副主任Vice-Chair: 陈国光Guoguang Chen
顾问Members: 黎春元Chunyuan Li、陈国光Guoguang Chen、黄羡明Xianming Huang、洪伯荣
David P.J. Hung、曹维鸣Roger W.M. Tsao、张礼邦Libang Zhang、梁葆山Baoshan Liang、陈西
灵Shiling Chen、杨亚格Yage Yang

理事 Board Members

鲍正莹Zhengying Bao、毕华奋Huafen Bi、陈大志Dazhi Chen、陈桂Gui Chen、   陈丽华Lihua
Chen、程珏Jue Cheng、崔鹏Peng Cui、丁继红Jihong Ding、傅洁Jie Fu、葛玉兰Magnolia
Goh、韩月Yue Han、胡又亮Emily Hu、霍敬Jing Huo、江静Jing Jiang、郭书铭Brian Kuo、李旭
辉David Xu Li、李蕙Hui Li、      李明霞Mingxia Li、李肖余Xiaoyu Li、李永明Yong Ming Li、李
月玲Yueling Li、梁风Feng Liang、廖向红Xianghong Liao、刘鸣Ming Liu、茅樱Faith Mao、毛小
妹Xiaomei Mao、伍逸东Peter Ng、白文强John Pai、任友君Angel Ren、史洁Jie Shi、孙东星
Dongxing Sun、王大沐Damu Wang、王红星Hongxing Wang、魏薇Wei wei、胡婉梅Wanmei
Woo、吴大东Dadong Wu、徐俊Jun Xu、        许小玲Xiaoling Xu、杨明Ming Yang、杨秀娟
Xiujuan Yang、元钟哲Zhongzhe Yuan、曾佩君Peijun Zeng、张群策Qunce Zhang、赵丽娜Lina
Zhao、郑国萍Guoping Zheng、郑坤英Kunying Zheng、郑灵Ling Zheng、郑欣Xin Zheng.

特邀理事 Special Board Members:
劳力行Lixing Liao(马利兰卅)、张群豪Qunhao Zhang(麻卅)、刘京Jing Liu(麻卅)、赵中振
Zhongzheng Zhao(香港).a